Motoklubi Star Racing

MK STAR RACING

Motoklubi Star Racing on Aravete krossirajal Tuljo Martini eestvedamisel tegutsenud juba 90ndate algusest peale. Juriidiliseks muutus asi 2004. aastal, kui Tuljo Martin ja Alo Soover lõid mittetulundusühingu Star Racing.

Tänavu ootab Star Racingul ees juba 25. võistlusi ja treeninguid täis suvi. Lisaks ürituste korraldamisele ja radade hooldamisele käime ka ise oma klubiga võistlemas, motomatkamas, motoorienteerumas, lisaks veel hulga muid vahvaid motorahvaspordiüritusi alates talvistest rahvaralliöösprintidest ja lõpetades näiteks Jõgevatreffiga.

Olete alati meile külla oodatud!

MTÜ Star Racing

Registrikood 80213655

Klubimaja ja Aravete Motosalong Lasteaia tn 8a Aravete

e-post starracingmtu@gmail.com / mariakarumets@gmail.com

Mobiil +372 51 97 97 52 Tuljo Martin  +372 510 41 71 Maria Karumets

SEB EE441010220041823016

Mittetulundusühing STAR RACING PÕHIKIRI

 1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Star Racing (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Ühingu juhatuse aadressiks on Järvamaa Ambla vald Aravete Mäe 14

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast

1.4. Enda nimel võetud kohustuste eest vastutab ühing kogu oma varaga.

1.5. Ühingul on õigus astuda teiste mittetulundusühingute liikmeks, osaleda samasuguse eesmärgiga rahvusvaheliste ja kohalike organisatsioonide töös ning ühineda ja jaguneda.

1.6. Ühingu põhieesmärkideks ja –ülesanneteks on:

 1. a) tehnikaspordi edendamine ja erinevate tehnikaspordiürituste ja -võistluste korraldamine, mis on seotud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega
 2. b) tehnikaspordialase informatsiooni kogumine ja levitamine, motoajakirjanduse edendamine
 3. c) tehnikaspordiks vajaliku tehnika ja varustuse tutvustamine mittettulunduslikel eesmärkidel
 4. d) toetuste jagamine tehnikaspordiga tegelemiseks
 5. e) tehnikaspordi propageerimine ja sarnaste huvidega inimeste koondamine ja ühendamine ja suhtluse arendamine ka rahvusvahelisel tasemel
 6. f) noorte ja algajate tehnikaspordihuviliste toetamine, abistamine ja koolitamine
 7. g) tehnikaspordihuviliste koolitamine ja abistamine tehnikaspordimaailmaga tutvumisel
 8. h) maaelu edendamine ja arendamine, erinevate ürituste korraldamine maapiirkondades inimeste oskuste ja teadmiste arendamiseks erinevatel aladel ja sotsialiseerumiseks

1.7. Ühingu ametlikuks nimeks on Mittettulundusühing Star Racing

 1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Selleks esitab ta ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatus vaatab 1 nädala jooksul läbi. Ühingu juhatus kustutab pärast liikme väljaastumise otsust väljaastunud liikme ühingu liikmete nimekirjast.

2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

 1. a) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul ega ühingu poolt korraldatud üritusel
 2. b) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks ilma juhatuselt nõusolekut saamata
 3. c) on oma tegevuse või tegevusetusega kahjustanud ühingu head nime

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Ühingu väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.

 1. Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liikmetel on õigus:

 1. a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
 2. b) olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks
 3. c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
 4. d) võtta osa ühingu poolt korraldatavatest üritustest
 5. e) saada juhatuse otsusel kasutada ühingu vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

 1. a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid
 2. b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu
 3. c) tagastama tema käsutuses oleva ühingu vara tema liikmelisuse lõppemisel ühe kuu jooksul või hüvitama varade väärtuse rahas.
 4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

 1. a) põhikirja muutmine
 2. b) eesmärgi muutmine
 3. c) juhatuse liikmete valimine
 4. d) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
 5. e) sisseastumis- ja liikmemaksude määra kehtestamine
 6. f) ühingu astumine teiste mittetulundusühingute ja organisatsioonide liikmeks
 7. g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus liikmetele kirjaliku teate vähemalt 5 päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest

 1. Ühingu majanduslik tegevus

5.1. Ühingu vara tekib:

 1. a) sisseastumis- ja liikmemaksudest
 2. b) varalistest annetustest ja eraldistest
 3. c) tulust, mida saadakse ürituste korraldamisest ja ühingu materjalide levitamisest
 4. d) muust seadusega lubatud tulust ja erinevate teenuste osutamise eest

6. Ühingu likvideerimine

6.1. Ühingu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Tuljo Martin

+372 51 97 97 52

starracingmtu@gmail.com

juhatuse liige, rajameister, mehhaanik

Maria Karumets

+372 510 4171

mariakarumets@gmail.com

juhatuses, teeb veebi, asjaajaja, rajal ilu tegija

Scroll to top